Skatteberäkning


Beräkna bolagsskatt i Aktiebolag 2022

Gratis program för att beräkna skatten på resultatet för aktiebolag.
Programmet räknar fram skattemässigt resultat före och efter avsättninng till periodiseringsfond.
Programmet tar hänsyn till schablonintäkt från periodiseringfonder, ej avdragsgilla kostnader och ej skattepliktiga intäkter.
Decimaltal avrundas till två decimaler. Beskattningsbar inkomst och skatt avrundas till heltal.Programmet varnar även om avsättning till periodiseringsfond är för hög, samt beräknar totala värdet på periodiseringsfonder innan avsättning.

Detta program är för internt bruk. All användning sker på egen risk. Tänk på regler och skatter kan ändras mellan olika beskattningsår.